اعتصاب غذای مخترع خودروی الکتریکی همزمان با جشن خودروسازان خارجی برای تسخیر بازار ایران

اعتصاب غذای مخترع خودروی الکتریکی همزمان با جشن خودروسازان خارجی برای تسخیر بازار ایران

جمشید آرین مخترع خوردو الکتریکی امروز در آستانه چهارمین روز اعتصاب غذای خود در اعتراض به گسیل و صف کشیدن شرکت های خودروساز خارجی برای تسخیر بازار ایران و واردات خودروهای الکتریکی بی کیفیت خارجی است.

اعتصاب غذای مخترع خودروی الکتریکی همزمان با جشن خودروسازان خارجی برای تسخیر بازار ایران

(image)

جمشید آرین مخترع خوردو الکتریکی امروز در آستانه چهارمین روز اعتصاب غذای خود در اعتراض به گسیل و صف کشیدن شرکت های خودروساز خارجی برای تسخیر بازار ایران و واردات خودروهای الکتریکی بی کیفیت خارجی است.
اعتصاب غذای مخترع خودروی الکتریکی همزمان با جشن خودروسازان خارجی برای تسخیر بازار ایران

ganool review