اعتراف آمریکا به سانسور اظهارات سخنگوی وزارت خارجه این کشور‌

اعتراف آمریکا به سانسور اظهارات سخنگوی وزارت خارجه این کشور‌

جان کربی، سخنگوی رسمی وزارت خارجه آمریکا اعتراف کرد که بخشی از نوار ویدئویی آرشیوی که در آن خانم پساکی به سوال خبرنگاری درباره مذاکرات محرمانه با ایران پاسخ مثبت می داد، حذف شده است. 

اعتراف آمریکا به سانسور اظهارات سخنگوی وزارت خارجه این کشور‌

(image)

جان کربی، سخنگوی رسمی وزارت خارجه آمریکا اعتراف کرد که بخشی از نوار ویدئویی آرشیوی که در آن خانم پساکی به سوال خبرنگاری درباره مذاکرات محرمانه با ایران پاسخ مثبت می داد، حذف شده است. 
اعتراف آمریکا به سانسور اظهارات سخنگوی وزارت خارجه این کشور‌

wolrd press news