اظهارات فائزه هاشمی نشانه کم‌سوادی اوست

اظهارات فائزه هاشمی نشانه کم‌سوادی اوست

دبیر سیاسی انجمن علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اظهارات فائزه هاشمی درباره حکومت دینی گفت: فائزه هاشمی با بچگانه‌ترین استدلال که‌نشان از عمق کم‌سوادی اوست، با مطالعه ناقص تاریخ قرون‌وسطی و رنسانس به این نتیجه رسیده که هر حکومتی پسوند دینی داشته‌باشد محکوم به شکست است.

اظهارات فائزه هاشمی نشانه کم‌سوادی اوست

(image)

دبیر سیاسی انجمن علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اظهارات فائزه هاشمی درباره حکومت دینی گفت: فائزه هاشمی با بچگانه‌ترین استدلال که‌نشان از عمق کم‌سوادی اوست، با مطالعه ناقص تاریخ قرون‌وسطی و رنسانس به این نتیجه رسیده که هر حکومتی پسوند دینی داشته‌باشد محکوم به شکست است.
اظهارات فائزه هاشمی نشانه کم‌سوادی اوست

عکس های جدید