اطلاعیه سفارت ایران در آنکارا به دنبال تمدید حالت فوق‌العاده

اطلاعیه سفارت ایران در آنکارا به دنبال تمدید حالت فوق‌العاده

 سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در اطلاعیه ای بر ضرورت انجام مشورت هموطنان مقیم و مسافران گرامی پیش از انعقاد هرگونه قرار داد و فعالیت اقتصادی که دارای بار مالی و حقوقی می باشد، با حقوق دانان معتبر و آشنا به قوانین ترکیه تاکید کرد.

اطلاعیه سفارت ایران در آنکارا به دنبال تمدید حالت فوق‌العاده

(image)

 سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در اطلاعیه ای بر ضرورت انجام مشورت هموطنان مقیم و مسافران گرامی پیش از انعقاد هرگونه قرار داد و فعالیت اقتصادی که دارای بار مالی و حقوقی می باشد، با حقوق دانان معتبر و آشنا به قوانین ترکیه تاکید کرد.
اطلاعیه سفارت ایران در آنکارا به دنبال تمدید حالت فوق‌العاده

مرجع سلامتی