اصلاح قانون اساسی قزاقستان مناسب ترین گام در راستای انتقال سالم قدرت

اصلاح قانون اساسی قزاقستان مناسب ترین گام در راستای انتقال سالم قدرت
کارشناس سیاسی قزاق، با اشاره به افزایش توجه نخبگان سیاسی قزاقستان به موضوع انتقال قدرت پس از مرگ «اسلام کریم اف»، حرکت به سمت اصلاح قانون اساسی را مناسب ترین گام در جهت شکل گیری زنجیره انتقال سالم قدرت در این کشور دانست.
 «سلطان بیک سلطان گالی اف» کارشناس سیاسی قزاق با اشاره به افزایش توجه نخبگان سیاسی قزاقستان به موضوع انتقال قدرت پس از مرگ «اسلام کریم اف»، گفت: مناسب ترین گام در جهت شکل گیری زنجیره انتقال قدرت در این کشور، اصلاحات تدریجی قانون اساسی می باشد.
این کارشناس قزاق مرگ رئیس جمهور ازبکستان …

اصلاح قانون اساسی قزاقستان مناسب ترین گام در راستای انتقال سالم قدرت

کارشناس سیاسی قزاق، با اشاره به افزایش توجه نخبگان سیاسی قزاقستان به موضوع انتقال قدرت پس از مرگ «اسلام کریم اف»، حرکت به سمت اصلاح قانون اساسی را مناسب ترین گام در جهت شکل گیری زنجیره انتقال سالم قدرت در این کشور دانست.
 «سلطان بیک سلطان گالی اف» کارشناس سیاسی قزاق با اشاره به افزایش توجه نخبگان سیاسی قزاقستان به موضوع انتقال قدرت پس از مرگ «اسلام کریم اف»، گفت: مناسب ترین گام در جهت شکل گیری زنجیره انتقال قدرت در این کشور، اصلاحات تدریجی قانون اساسی می باشد.
این کارشناس قزاق مرگ رئیس جمهور ازبکستان …
اصلاح قانون اساسی قزاقستان مناسب ترین گام در راستای انتقال سالم قدرت