اصلاح طلبان با حمله به روحانی در صدد رسیدن به اهداف خود هستند

اصلاح طلبان با حمله به روحانی در صدد رسیدن به اهداف خود هستند

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه بیرجند گفت: اصلاح طلبان در دوره یازدهم ریاست جمهوری به دلیل اینکه نه از مقبولیت اجتماعی کافی برخوردار بود و نه سبد رای کافی داشت، حمایت‌های مصلحتی از شخص روحانی به عمل آورد؛ ولی اکنون با حمله به روحانی در صدد رسیدن به اهداف خود هستند.

اصلاح طلبان با حمله به روحانی در صدد رسیدن به اهداف خود هستند

(image)

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه بیرجند گفت: اصلاح طلبان در دوره یازدهم ریاست جمهوری به دلیل اینکه نه از مقبولیت اجتماعی کافی برخوردار بود و نه سبد رای کافی داشت، حمایت‌های مصلحتی از شخص روحانی به عمل آورد؛ ولی اکنون با حمله به روحانی در صدد رسیدن به اهداف خود هستند.
اصلاح طلبان با حمله به روحانی در صدد رسیدن به اهداف خود هستند

بک لینک قوی

تلگرام