اشرف غنی یکشنبه را در افغانستان عزای عمومی اعلام کرد

اشرف غنی یکشنبه را در افغانستان عزای عمومی اعلام کرد

رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد.

اشرف غنی یکشنبه را در افغانستان عزای عمومی اعلام کرد

(image)

رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد.
اشرف غنی یکشنبه را در افغانستان عزای عمومی اعلام کرد

خرید رنک

مهارت برتر