استعفای معاون آخوندی تکذیب شد

استعفای معاون آخوندی تکذیب شد

محمد سعید نژاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور هم اکنون در سازمان مشغول انجام فعالیت است و خبر استعفای وی تکذیب شد.

استعفای معاون آخوندی تکذیب شد

(image)

محمد سعید نژاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور هم اکنون در سازمان مشغول انجام فعالیت است و خبر استعفای وی تکذیب شد.
استعفای معاون آخوندی تکذیب شد

موسیقی