استاد سبزواری مردی وفادار به انقلاب اسلامی بود

استاد سبزواری مردی وفادار به انقلاب اسلامی بود

پابرجایی و وفاداری او به انقلاب اسلامی و رویارویی مردانه در مقابل روشنفکران غرب‌زده، در سال‌های پایانی عمر شریفش، به همان نحوی بود که در روزهای ابتدایی انقلاب بود و با همان کیفیت که در سال‌های مبارزه با رژیم طاغوتی پهلوی.

استاد سبزواری مردی وفادار به انقلاب اسلامی بود

(image)

پابرجایی و وفاداری او به انقلاب اسلامی و رویارویی مردانه در مقابل روشنفکران غرب‌زده، در سال‌های پایانی عمر شریفش، به همان نحوی بود که در روزهای ابتدایی انقلاب بود و با همان کیفیت که در سال‌های مبارزه با رژیم طاغوتی پهلوی.
استاد سبزواری مردی وفادار به انقلاب اسلامی بود

پرس نیوز