از نیروهای ایرانی می‌خواهم امنیت اروپا را به عهده بگیرند

از نیروهای ایرانی می‌خواهم امنیت اروپا را به عهده بگیرند

بازیگر کشورمان عنوان کرد من از قلب شهرهای اروپا می‌آیم، مردم بسیار وحشتزده‌اند، همه جا پلیس مستقر است اما به نظر من گروه تروریستی داعش هیچ ترسی از پلیس اروپا ندارد.

از نیروهای ایرانی می‌خواهم امنیت اروپا را به عهده بگیرند

(image)

بازیگر کشورمان عنوان کرد من از قلب شهرهای اروپا می‌آیم، مردم بسیار وحشتزده‌اند، همه جا پلیس مستقر است اما به نظر من گروه تروریستی داعش هیچ ترسی از پلیس اروپا ندارد.
از نیروهای ایرانی می‌خواهم امنیت اروپا را به عهده بگیرند

سپهر نیوز

اندروید