از فیشهای حقوقی تا کلید موفقیت ترامپ

از فیشهای حقوقی تا کلید موفقیت ترامپ

یکی از عرصه‌ها مسئله‌ی رواج فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی است که اگر در یک کشوری سبک زندگی مورد قبول و مورد ترویج غربی‌ها یا آمریکایی‌ها رواج پیدا بکند، نخبگان آن جامعه تبدیل میشوند به برّه‌های رامی در مقابل سیاستهای آمریکا و غرب.

از فیشهای حقوقی تا کلید موفقیت ترامپ

(image)

یکی از عرصه‌ها مسئله‌ی رواج فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی است که اگر در یک کشوری سبک زندگی مورد قبول و مورد ترویج غربی‌ها یا آمریکایی‌ها رواج پیدا بکند، نخبگان آن جامعه تبدیل میشوند به برّه‌های رامی در مقابل سیاستهای آمریکا و غرب.
از فیشهای حقوقی تا کلید موفقیت ترامپ

خرید بک لینک رنک 3

ایرانی