از شبهه‌دار بودن مدرک حسین فریدون تا عدم موضع‌‌گیری محکم دولت پیرامون فجایع کشمیر

از شبهه‌دار بودن مدرک حسین فریدون تا عدم موضع‌‌گیری محکم دولت پیرامون فجایع کشمیر

تشکل‌های دانشجویی در هفته‌ای که گذشت موضع‌گیری‌های مهمی را در مسائل مهم کشور داشته‌اند.

از شبهه‌دار بودن مدرک حسین فریدون تا عدم موضع‌‌گیری محکم دولت پیرامون فجایع کشمیر

(image)

تشکل‌های دانشجویی در هفته‌ای که گذشت موضع‌گیری‌های مهمی را در مسائل مهم کشور داشته‌اند.
از شبهه‌دار بودن مدرک حسین فریدون تا عدم موضع‌‌گیری محکم دولت پیرامون فجایع کشمیر

car