از ساندیس خوردن بذرپاش تا سخنرانی حسن عباسی در ضیافت رولت روسی!

از ساندیس خوردن بذرپاش تا سخنرانی حسن عباسی در ضیافت رولت روسی!

دانشگاه فردوسی مشهد در شش ماهه از سال تحصیلی که گذشت بیش از ده‌ها برنامه فرهنگی، سیاسی و علمی برگزار کرده است.

از ساندیس خوردن بذرپاش تا سخنرانی حسن عباسی در ضیافت رولت روسی!

(image)

دانشگاه فردوسی مشهد در شش ماهه از سال تحصیلی که گذشت بیش از ده‌ها برنامه فرهنگی، سیاسی و علمی برگزار کرده است.
از ساندیس خوردن بذرپاش تا سخنرانی حسن عباسی در ضیافت رولت روسی!

کیمیا دانلود