از خیرین ورزشی تجلیل شد

از خیرین ورزشی تجلیل شد
به گزارش شبستر نیوز در مراسم تجلیل از نخبگان ورزشی که در سالن آفی تئاتر دانشگاه آزاداسلامی شبستر برگزارگردید از خیرین ورزشی نیز در این مراسمبا اهداء لوح سپاس وتندیس تجلیل شد. گزارش تصویری از صدر۰۹۱۴۳۷۲۴۹۲۸ …

از خیرین ورزشی تجلیل شد

به گزارش شبستر نیوز در مراسم تجلیل از نخبگان ورزشی که در سالن آفی تئاتر دانشگاه آزاداسلامی شبستر برگزارگردید از خیرین ورزشی نیز در این مراسمبا اهداء لوح سپاس وتندیس تجلیل شد. گزارش تصویری از صدر۰۹۱۴۳۷۲۴۹۲۸ …
از خیرین ورزشی تجلیل شد

سپهر نیوز