از اکران «فروشنده» تا نماهنگ ‌«ایستاده‌ایم ۲»/ «حوزه» در حاشیه چه می‌کند؟

از اکران «فروشنده» تا نماهنگ ‌«ایستاده‌ایم ۲»/ «حوزه» در حاشیه چه می‌کند؟

حوزه هنری به تعبیری وزارت ارشاد بچه‌های انقلاب است که از آغاز آفرینشش قرار بوده مرجع تولید آثار طراز انقلاب اسلامی باشد. میراث کسانی مثل مرتضای آوینی، قیصر و ابراهیم حاتمی‌کیا.

از اکران «فروشنده» تا نماهنگ ‌«ایستاده‌ایم ۲»/ «حوزه» در حاشیه چه می‌کند؟

(image)

حوزه هنری به تعبیری وزارت ارشاد بچه‌های انقلاب است که از آغاز آفرینشش قرار بوده مرجع تولید آثار طراز انقلاب اسلامی باشد. میراث کسانی مثل مرتضای آوینی، قیصر و ابراهیم حاتمی‌کیا.
از اکران «فروشنده» تا نماهنگ ‌«ایستاده‌ایم ۲»/ «حوزه» در حاشیه چه می‌کند؟

شبکه خانگی