از انجا که اشتباه نیروهای ما غیرعمدی بوده، این ماجرا مشمول تعریف جنایات جنگی نمی‌شود

از انجا که اشتباه نیروهای ما غیرعمدی بوده، این ماجرا مشمول تعریف جنایات جنگی نمی‌شود

مسئول مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی می‌گوید تنبیه درنظر گرفته شده برای ۱۶ سربازی که با اشتباه خود، موجبات حمله به بیمارستان قندوز افغانستان را فراهم آوردند، تنبیهی متناسب است زیرا اقدام آنها «عمدی» و «جنایت جنگی» نبوده است.

از انجا که اشتباه نیروهای ما غیرعمدی بوده، این ماجرا مشمول تعریف جنایات جنگی نمی‌شود

(image)

مسئول مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی می‌گوید تنبیه درنظر گرفته شده برای ۱۶ سربازی که با اشتباه خود، موجبات حمله به بیمارستان قندوز افغانستان را فراهم آوردند، تنبیهی متناسب است زیرا اقدام آنها «عمدی» و «جنایت جنگی» نبوده است.
از انجا که اشتباه نیروهای ما غیرعمدی بوده، این ماجرا مشمول تعریف جنایات جنگی نمی‌شود