از ادعای «هم‌نشین بهائیان» تا عدم تلاش برای انعقاد پیمان‌های پولی در کشور

از ادعای «هم‌نشین بهائیان» تا عدم تلاش برای انعقاد پیمان‌های پولی در کشور

تشکل‌های دانشجویی در هفته‌ای که گذشت موضع‌گیری‌های مهمی را در مسائل مهم کشور داشته‌ و خودشان به نوعی جریان ساز جامعه بوده‌اند.

از ادعای «هم‌نشین بهائیان» تا عدم تلاش برای انعقاد پیمان‌های پولی در کشور

(image)

تشکل‌های دانشجویی در هفته‌ای که گذشت موضع‌گیری‌های مهمی را در مسائل مهم کشور داشته‌ و خودشان به نوعی جریان ساز جامعه بوده‌اند.
از ادعای «هم‌نشین بهائیان» تا عدم تلاش برای انعقاد پیمان‌های پولی در کشور

افق