ارسال مستقیم مرسولات پستی به ایران ممکن شد

ارسال مستقیم مرسولات پستی به ایران ممکن شد

ارسال مرسولات پستی به ایران بدون نیاز به کشور واسطه و با قیمت پایین تر نسبت به گذشته، با استفاده از ناوگان هواپیمایی ایران طی توافق با یک شرکت پستی چین، امکان پذیر شد.

ارسال مستقیم مرسولات پستی به ایران ممکن شد

(image)

ارسال مرسولات پستی به ایران بدون نیاز به کشور واسطه و با قیمت پایین تر نسبت به گذشته، با استفاده از ناوگان هواپیمایی ایران طی توافق با یک شرکت پستی چین، امکان پذیر شد.
ارسال مستقیم مرسولات پستی به ایران ممکن شد

تلگرام