اردوی زیارتی دانشجویان دانشگاه صنعتی شهدای هویزه در جوار امام هشتم برگزار شد

مسئول بسیج دانشجویی دشت آزادگان گفت: با همکاری مدیر فرهنگی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، دانشجویان بسیجی دانشگاه به مدت یک هفته در مشهد اردوی زیارتی برگزار کردند.