اردوی جهادی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می‌شود

اردوی جهادی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می‌شود

اردوی جهادی به همت گروه جهادی صراط الحمید با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۰ الی ۲۹ مرداد برگزار می‌شود.

اردوی جهادی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می‌شود

(image)

اردوی جهادی به همت گروه جهادی صراط الحمید با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۰ الی ۲۹ مرداد برگزار می‌شود.
اردوی جهادی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می‌شود

car