اردوغان: متهم کردن وزیر سابق ترکیه به‌خاطر دور زدن تحریم‌های ایران، سیاسی و ضد ترکیه است

اردوغان: متهم کردن وزیر سابق ترکیه به‌خاطر دور زدن تحریم‌های ایران، سیاسی و ضد ترکیه است
رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید کشورش تهران را تحریم نکرده بوده و شهروندان ترکیه ملزم به تبعیت از قوانین آمریکا در خصوص تحریم‌های ایران نبوده‌اند.

اردوغان: متهم کردن وزیر سابق ترکیه به‌خاطر دور زدن تحریم‌های ایران، سیاسی و ضد ترکیه است

رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید کشورش تهران را تحریم نکرده بوده و شهروندان ترکیه ملزم به تبعیت از قوانین آمریکا در خصوص تحریم‌های ایران نبوده‌اند.
اردوغان: متهم کردن وزیر سابق ترکیه به‌خاطر دور زدن تحریم‌های ایران، سیاسی و ضد ترکیه است