اردن مرز خود با سوریه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد

اردن مرز خود با سوریه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد

مشاور شاه اردن در امور نظامی اعلام کرد از این پس، منطقه مرزی شمال و شمال شرقی این کشور در مرز سوریه، منطقه بسته نظامی است.

اردن مرز خود با سوریه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد

(image)

مشاور شاه اردن در امور نظامی اعلام کرد از این پس، منطقه مرزی شمال و شمال شرقی این کشور در مرز سوریه، منطقه بسته نظامی است.
اردن مرز خود با سوریه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد

دانلود سرا