ارتش و سپاه بازوان پر توان و مقتدر دفاعی کشور هستند

ارتش و سپاه بازوان پر توان و مقتدر دفاعی کشور هستند

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر وحدت راهبردی، خدشه ناپذیر و دائمی ارتش و سپاه، این دو سازمان را بازوان پرتوان و مقتدر دفاعی کشور دانست.

ارتش و سپاه بازوان پر توان و مقتدر دفاعی کشور هستند

(image)

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر وحدت راهبردی، خدشه ناپذیر و دائمی ارتش و سپاه، این دو سازمان را بازوان پرتوان و مقتدر دفاعی کشور دانست.
ارتش و سپاه بازوان پر توان و مقتدر دفاعی کشور هستند

wolrd press news