ارتباط فیشهای حقوقی و حذف یارانه و انتخابات ۹۶!

ارتباط فیشهای حقوقی و حذف یارانه و انتخابات ۹۶!

فیش های نجومی، یکی از عواملی بود که سبب افزایش هزینه های جاری دولت شد، در حالیکه دولت عزم جدی برای مقابله با این معضل ندارد.

ارتباط فیشهای حقوقی و حذف یارانه و انتخابات ۹۶!

(image)

فیش های نجومی، یکی از عواملی بود که سبب افزایش هزینه های جاری دولت شد، در حالیکه دولت عزم جدی برای مقابله با این معضل ندارد.
ارتباط فیشهای حقوقی و حذف یارانه و انتخابات ۹۶!

خرید بک لینک رنک 1

ساخت بنر