ارتباط تماشای تلویزیون و مرگ

ارتباط تماشای تلویزیون و مرگ

پژوهش جدید محققان ژاپنی حاکی از این است که تماشای بیش از حد تلویزیون می‌تواند باعث مرگ زودرس شود.

ارتباط تماشای تلویزیون و مرگ

(image)

پژوهش جدید محققان ژاپنی حاکی از این است که تماشای بیش از حد تلویزیون می‌تواند باعث مرگ زودرس شود.
ارتباط تماشای تلویزیون و مرگ

مجله اتومبیل