ارائه خدمات بهداشتی و نمونه‌برداری از آب آلوده آشامیدنی به همت گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی فسا

ارائه خدمات بهداشتی و نمونه‌برداری از آب آلوده آشامیدنی به همت گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی فسا
کانون فعالیت‌های جهادی شهید خضری دانشگاه علوم پزشکی فسا دومین روز از فعالیت خود را در دو روستای سروگر و مروجی مرکز مقابری را پشت سر گذاشت و به ارائه خدمات بهداشتی و غربالگری برای روستائیان پرداخت.

ارائه خدمات بهداشتی و نمونه‌برداری از آب آلوده آشامیدنی به همت گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی فسا

کانون فعالیت‌های جهادی شهید خضری دانشگاه علوم پزشکی فسا دومین روز از فعالیت خود را در دو روستای سروگر و مروجی مرکز مقابری را پشت سر گذاشت و به ارائه خدمات بهداشتی و غربالگری برای روستائیان پرداخت.
ارائه خدمات بهداشتی و نمونه‌برداری از آب آلوده آشامیدنی به همت گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی فسا