ادامه کنترل جمعیت با تغییر نام!

ادامه کنترل جمعیت با تغییر نام!
کافی، دانش پور- سال 86 وقتی زنگ خطر برای کاهش نرخ باروری، رشد جمعیت و درنتیجه آن احتمال بروز پدیده سالمندی در کشور به صدا در آمد، هشداری بود که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان شورایی متشکل از مسئولان و نخبگان بر آن داشت تا برای آینده جمعیتی کشور راه چاره ای بیابند. سرانجام در دوم خرداد سال 91 سیاست های جمعیتی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و دو سال بعد نیز رهبرانقلاب سیاست های کلی جمعیت که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده بود را به تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول در کشور …

ادامه کنترل جمعیت با تغییر نام!

کافی، دانش پور- سال 86 وقتی زنگ خطر برای کاهش نرخ باروری، رشد جمعیت و درنتیجه آن احتمال بروز پدیده سالمندی در کشور به صدا در آمد، هشداری بود که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان شورایی متشکل از مسئولان و نخبگان بر آن داشت تا برای آینده جمعیتی کشور راه چاره ای بیابند. سرانجام در دوم خرداد سال 91 سیاست های جمعیتی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و دو سال بعد نیز رهبرانقلاب سیاست های کلی جمعیت که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده بود را به تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول در کشور …
ادامه کنترل جمعیت با تغییر نام!

میهن دانلود