اخراج ۵۵۸۱ کارمند و پزشک در پی کودتا

اخراج ۵۵۸۱ کارمند و پزشک در پی کودتا

رجب آکداغ وزیر بهداشت ترکیه از برکناری پنج هزار و ۵۸۱ نفر از پرسنل این وزارتخانه به دنبال کودتای نافرجام اخیر در این کشور خبر داد.

اخراج ۵۵۸۱ کارمند و پزشک در پی کودتا

(image)

رجب آکداغ وزیر بهداشت ترکیه از برکناری پنج هزار و ۵۸۱ نفر از پرسنل این وزارتخانه به دنبال کودتای نافرجام اخیر در این کشور خبر داد.
اخراج ۵۵۸۱ کارمند و پزشک در پی کودتا

فیلم سریال آهنگ