اخراج ۱۴۰۰ نظامی دیگر از ارتش ترکیه

اخراج ۱۴۰۰ نظامی دیگر از ارتش ترکیه

حدود یک هزار و ۴۰۰ تن دیگر از نیروهای ارتش ترکیه اخراج شدند.

اخراج ۱۴۰۰ نظامی دیگر از ارتش ترکیه

(image)

حدود یک هزار و ۴۰۰ تن دیگر از نیروهای ارتش ترکیه اخراج شدند.
اخراج ۱۴۰۰ نظامی دیگر از ارتش ترکیه

تکنولوژی جدید