اجرای طرح شناسایی فرصت‌ سرمایه‌گذاری شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس

اجرای طرح شناسایی فرصت‌ سرمایه‌گذاری شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس

طرح شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هدف حمایت از طرح‌های شرکت‌های عضو این پارک اجرا می‌شود.

اجرای طرح شناسایی فرصت‌ سرمایه‌گذاری شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس

(image)

طرح شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هدف حمایت از طرح‌های شرکت‌های عضو این پارک اجرا می‌شود.
اجرای طرح شناسایی فرصت‌ سرمایه‌گذاری شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس

اخبار کارگران