اتهام واهی ورشکستگی نساجی و پوشاک/ سهم ایران در تجارت جهاني منسوجات

اتهام واهی ورشکستگی نساجی و پوشاک/ سهم ایران در تجارت جهاني منسوجات

مهم ترین سوالی که در اذهان همگان مطرح می شود، این است که تا کی صنعت نساجی ایران به اتهام واهی ورشکستگی، خارج از صحنه رقابت های جهانی این عرصه باقی خواهد ماند؟ و آیا امیدی به تغییر نتیجه این بازی پرهواخواه خواهد بود؟

اتهام واهی ورشکستگی نساجی و پوشاک/ سهم ایران در تجارت جهاني منسوجات

(image)

مهم ترین سوالی که در اذهان همگان مطرح می شود، این است که تا کی صنعت نساجی ایران به اتهام واهی ورشکستگی، خارج از صحنه رقابت های جهانی این عرصه باقی خواهد ماند؟ و آیا امیدی به تغییر نتیجه این بازی پرهواخواه خواهد بود؟
اتهام واهی ورشکستگی نساجی و پوشاک/ سهم ایران در تجارت جهاني منسوجات

خرید بک لینک

عکس