اتمام درگیری‌های کشمیر اقدام قاطع کشورهای اسلامی را می‌طلبد

اتمام درگیری‌های کشمیر اقدام قاطع کشورهای اسلامی را می‌طلبد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران گفت: اتمام درگیری‌های کشمیر اقدام قاطع کشورهای اسلامی را می‌طلبد تا دیگر شاهد ظلم علیه مسلمانان نباشیم.

اتمام درگیری‌های کشمیر اقدام قاطع کشورهای اسلامی را می‌طلبد

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران گفت: اتمام درگیری‌های کشمیر اقدام قاطع کشورهای اسلامی را می‌طلبد تا دیگر شاهد ظلم علیه مسلمانان نباشیم.
اتمام درگیری‌های کشمیر اقدام قاطع کشورهای اسلامی را می‌طلبد

اتوبیوگرافی