ابعاد پنهان سخنان رهبری

ابعاد پنهان سخنان رهبری
رهبر معظم انقلاب تفکر خاص آمریکایی را به دو راهی دروغینی تشبیه کردند که دشمن درصدد القاء آن به بدنه نخبگان جامعه وافکار عمومی است.دوراهی که فقط در نظر مخاطبین خود یا کنار آمدن با آمریکایی ها را درپی دارد ویا درصورت تمرد ، فشارهای ناشی از تحریم های غرب و مشکلات آن همراه شما خواهد بود.
سید محمد آقامیری – بخش سیاست تبیان

سال 1394 با همه سختی ها و شیرینی هایش گذشت و هم اکنون سالی نو در مقابل دیدگان ما قرار گرفته است. امسال در نگاه مقام معظم رهبری ونام گذاری خاص ایشان ، می تواند سالی پرکار برای پویندگان …

ابعاد پنهان سخنان رهبری

رهبر معظم انقلاب تفکر خاص آمریکایی را به دو راهی دروغینی تشبیه کردند که دشمن درصدد القاء آن به بدنه نخبگان جامعه وافکار عمومی است.دوراهی که فقط در نظر مخاطبین خود یا کنار آمدن با آمریکایی ها را درپی دارد ویا درصورت تمرد ، فشارهای ناشی از تحریم های غرب و مشکلات آن همراه شما خواهد بود.
سید محمد آقامیری – بخش سیاست تبیان

سال 1394 با همه سختی ها و شیرینی هایش گذشت و هم اکنون سالی نو در مقابل دیدگان ما قرار گرفته است. امسال در نگاه مقام معظم رهبری ونام گذاری خاص ایشان ، می تواند سالی پرکار برای پویندگان …
ابعاد پنهان سخنان رهبری

free download movie

اتوموبیل