آیا ایران در تولید دارو حرفی برای گفتن دارد؟/ قدم‌های نوپای سازمان غذا و دارو برای افزایش بازار تولیدات داخلی

آیا ایران در تولید دارو حرفی برای گفتن دارد؟/ قدم‌های نوپای سازمان غذا و دارو برای افزایش بازار تولیدات داخلی

شاید با به کار بردن عبارت تولید داخلی، استفاده از داروهای داخلی آخرین گزینه‌ای باشد که به ذهن برسد. اطلاع رسانی ضعیف و عدم اطمینان بخشی به مردم باعث شده اقبال عمومی به سمت استفاده از داروهای خارجی باشد، اما سازمان غذا ودارو سیاست های کلان خود را بر مبنای افزایش بازار داخلی قرار داده است.

آیا ایران در تولید دارو حرفی برای گفتن دارد؟/ قدم‌های نوپای سازمان غذا و دارو برای افزایش بازار تولیدات داخلی

(image)

شاید با به کار بردن عبارت تولید داخلی، استفاده از داروهای داخلی آخرین گزینه‌ای باشد که به ذهن برسد. اطلاع رسانی ضعیف و عدم اطمینان بخشی به مردم باعث شده اقبال عمومی به سمت استفاده از داروهای خارجی باشد، اما سازمان غذا ودارو سیاست های کلان خود را بر مبنای افزایش بازار داخلی قرار داده است.
آیا ایران در تولید دارو حرفی برای گفتن دارد؟/ قدم‌های نوپای سازمان غذا و دارو برای افزایش بازار تولیدات داخلی

بازی