آنچه در مورد کشمیر نمی‌دانید/ ۶۸ هزار کشته و ۱۰ هزار مفقودالاثر طی ۲۵ سال

آنچه در مورد کشمیر نمی‌دانید/ ۶۸ هزار کشته و ۱۰ هزار مفقودالاثر طی ۲۵ سال

جمعه ۱۸ تیرماه برهان وانی رهبر ۲۲ ساله حزب مجاهدین به ضرب گلوله کشته شد و همین کافی بود تا موجی از تظاهرات و اعتصاب گسترده کشمیر را فرا بگیرد.

آنچه در مورد کشمیر نمی‌دانید/ ۶۸ هزار کشته و ۱۰ هزار مفقودالاثر طی ۲۵ سال

(image)

جمعه ۱۸ تیرماه برهان وانی رهبر ۲۲ ساله حزب مجاهدین به ضرب گلوله کشته شد و همین کافی بود تا موجی از تظاهرات و اعتصاب گسترده کشمیر را فرا بگیرد.
آنچه در مورد کشمیر نمی‌دانید/ ۶۸ هزار کشته و ۱۰ هزار مفقودالاثر طی ۲۵ سال

خبرگذاری خوزستان