آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین وزارتخانه ماست

آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین وزارتخانه ماست

نماینده بوکان با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین وزارتخانه ماست گفت: متأسفانه به این وزارتخانه کلیدی در حد یک وزارتخانه روبنا نیز توجه نمی‌شود.

آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین وزارتخانه ماست

(image)

نماینده بوکان با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین وزارتخانه ماست گفت: متأسفانه به این وزارتخانه کلیدی در حد یک وزارتخانه روبنا نیز توجه نمی‌شود.
آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین وزارتخانه ماست

آپدیت نود 32 یوزر و پسورد

خرم خبر