آمریکا به بهانه بازدید از مراکز نظامی به دنبال گسترش تحریم هاست

آمریکا به بهانه بازدید از مراکز نظامی به دنبال گسترش تحریم هاست
جانشین سازمان اطلاعات سپاه گفت: آمریکایی ها با بهانه مخالفت جمهوری اسلامی با بازدید از مراکز نظامی به دنبال آن هستند که تحریم‌ها را از بخش هسته‌ای به سایر بخش‌ها منتقل کنند.

آمریکا به بهانه بازدید از مراکز نظامی به دنبال گسترش تحریم هاست

جانشین سازمان اطلاعات سپاه گفت: آمریکایی ها با بهانه مخالفت جمهوری اسلامی با بازدید از مراکز نظامی به دنبال آن هستند که تحریم‌ها را از بخش هسته‌ای به سایر بخش‌ها منتقل کنند.
آمریکا به بهانه بازدید از مراکز نظامی به دنبال گسترش تحریم هاست