آقای هاشمی رفسنجانی تکلیف خود با فرزند منحط‌شان را مشخص کنند

آقای هاشمی رفسنجانی تکلیف خود با فرزند منحط‌شان را مشخص کنند

مسئول بسج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اظهارات فائزه هاشمی در مورد نفی حکومت دینی گفت: از آقای هاشمی رفسنجانی انتظار داریم تکلیف خود با فرزند منحط‌شان را مشخص کنند و از مسئولان نیز خواستار برخورد با جولان دهنگان ناتوی فرهنگی در نهادهای آموزشی کشور هستیم.

آقای هاشمی رفسنجانی تکلیف خود با فرزند منحط‌شان را مشخص کنند

(image)

مسئول بسج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اظهارات فائزه هاشمی در مورد نفی حکومت دینی گفت: از آقای هاشمی رفسنجانی انتظار داریم تکلیف خود با فرزند منحط‌شان را مشخص کنند و از مسئولان نیز خواستار برخورد با جولان دهنگان ناتوی فرهنگی در نهادهای آموزشی کشور هستیم.
آقای هاشمی رفسنجانی تکلیف خود با فرزند منحط‌شان را مشخص کنند

عکس جدید اینستاگرام