آغاز محاکمه «شیخ عیسی قاسم» در بحرین

آغاز محاکمه «شیخ عیسی قاسم» در بحرین

منابع خبری مطلع از آغاز محاکمه رهبر شیعیان بحرین توسط آل خلیفه خبر دادند.

آغاز محاکمه «شیخ عیسی قاسم» در بحرین

(image)

منابع خبری مطلع از آغاز محاکمه رهبر شیعیان بحرین توسط آل خلیفه خبر دادند.
آغاز محاکمه «شیخ عیسی قاسم» در بحرین

باران فیلم