آشنایی با چهره های موفق خارج از کشور در سالی که گذشت

آشنایی با چهره های موفق خارج از کشور در سالی که گذشت
در این بخش به معرفی 6 ایرانی فعال در کشورهای توسعه یافته پرداخته ایم و امیدواریم با رفع موانع موجود امکان بازگشت نخبگان ایرانی یا انتقال دانش آنها به دانشجویان و کارآفرینان کشور فراهم شود.

آشنایی با چهره های موفق خارج از کشور در سالی که گذشت

در این بخش به معرفی 6 ایرانی فعال در کشورهای توسعه یافته پرداخته ایم و امیدواریم با رفع موانع موجود امکان بازگشت نخبگان ایرانی یا انتقال دانش آنها به دانشجویان و کارآفرینان کشور فراهم شود.
آشنایی با چهره های موفق خارج از کشور در سالی که گذشت

عکس های داغ جدید

موزیک جوان