آزمايشگاه هاى پزشكى بايد به دست پزشكان متخصص سپرده شود/ برخی آزمایش‌ها ضروری نیستند

آزمايشگاه هاى پزشكى بايد به دست پزشكان متخصص سپرده شود/ برخی آزمایش‌ها ضروری نیستند

رئيس انجمن علمی اسيب شناسى ايران گفت: تعداد زيادى از ازمايشاتى كه توسط همكاران پزشك درخواست ميشود هدفمند و براى تشخيص بيمارى مشخصى صورت نگرفته و به همين جهت هزينه هاى زيادى را تحميل ميكند.

آزمايشگاه هاى پزشكى بايد به دست پزشكان متخصص سپرده شود/ برخی آزمایش‌ها ضروری نیستند

(image)

رئيس انجمن علمی اسيب شناسى ايران گفت: تعداد زيادى از ازمايشاتى كه توسط همكاران پزشك درخواست ميشود هدفمند و براى تشخيص بيمارى مشخصى صورت نگرفته و به همين جهت هزينه هاى زيادى را تحميل ميكند.
آزمايشگاه هاى پزشكى بايد به دست پزشكان متخصص سپرده شود/ برخی آزمایش‌ها ضروری نیستند

موسیقی