آزادی ۱۰۰ زن و کودک عراقی از دست داعش

آزادی ۱۰۰ زن و کودک عراقی از دست داعش

نیروهای عشایر اهل سنت عراق، ۲۵ خانواده را که بیشترشان زن و کودک بودند، از محاصره داعش در استان الانبار خارج کردند.

آزادی ۱۰۰ زن و کودک عراقی از دست داعش

(image)

نیروهای عشایر اهل سنت عراق، ۲۵ خانواده را که بیشترشان زن و کودک بودند، از محاصره داعش در استان الانبار خارج کردند.
آزادی ۱۰۰ زن و کودک عراقی از دست داعش

سپهر نیوز