آخوندی دو معاون مسکن جدید خود را معرفی کرد

آخوندی دو معاون مسکن جدید خود را معرفی کرد
وزیر راه و شهرسازی در احکام جداگانه‌ای مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران و معاون معماری و شهرسازی را منصوب کرد. آخوندی همچنین دو معاون معاون سابق خود را با تنزل رتبه به عنوان مشاور منصوب کرد.

آخوندی دو معاون مسکن جدید خود را معرفی کرد

وزیر راه و شهرسازی در احکام جداگانه‌ای مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران و معاون معماری و شهرسازی را منصوب کرد. آخوندی همچنین دو معاون معاون سابق خود را با تنزل رتبه به عنوان مشاور منصوب کرد.
آخوندی دو معاون مسکن جدید خود را معرفی کرد