آخرین نماینده نظامی ایالات متحده در ایران درگذشت

آخرین نماینده نظامی ایالات متحده در ایران درگذشت

آخرین وابسته نظامی آمریکا در تهران که در جریان فتح لانه جاسوسی آمریکا حضور داشت، دیروز در گذشت.

آخرین نماینده نظامی ایالات متحده در ایران درگذشت

(image)

آخرین وابسته نظامی آمریکا در تهران که در جریان فتح لانه جاسوسی آمریکا حضور داشت، دیروز در گذشت.
آخرین نماینده نظامی ایالات متحده در ایران درگذشت

آهنگ جدید