آئین نامه اجرایی برای تعیین شاخص ها و ارائه آمار صحیح از پژوهش تصویب شد

آئین نامه اجرایی برای تعیین شاخص ها و ارائه آمار صحیح از پژوهش تصویب شد

معاون پژوهشی وزارت علوم از ارائه آئین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور خبر داد و گفت: در کشور ما وجود یک مرجع رسمی برای تعیین شاخص ها و آمارهای صحیح علم و فناوری احساس می شد و آئین نامه اجرایی آن تصویب شد.

آئین نامه اجرایی برای تعیین شاخص ها و ارائه آمار صحیح از پژوهش تصویب شد

(image)

معاون پژوهشی وزارت علوم از ارائه آئین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور خبر داد و گفت: در کشور ما وجود یک مرجع رسمی برای تعیین شاخص ها و آمارهای صحیح علم و فناوری احساس می شد و آئین نامه اجرایی آن تصویب شد.
آئین نامه اجرایی برای تعیین شاخص ها و ارائه آمار صحیح از پژوهش تصویب شد

ترانه